средства

На основание чл.6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, „КАСТАМОНУ България” АД обявява обществен достъп за 14 дни до информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Инсталация за производство на карбамид-формалдехидна смола с капацитет 43 800 тона смола годишно и монтиране на парогенератор на природен газ (метан) с проектна мощност 6.55 MW.“ с местоположение УПИ III--503, кв. 76 по плана на с. Горно Сахране, считано от датата на публикуване на обявата.

Документите са на разположение на адрес: с. Горно Сахране 6151, общ. Павел баня, област Стара Загора, ул. „Шипченска епопея” № 24 от 09-16 часа, всеки работен ден. Лице за контакт: Жеко Едрев - еколог; тел.: 0884571610

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Павел баня, км.с. Горно Сахране, в РИОСВ – Стара Загора или в „КАСТАМОНУ България” АД.

19.12.2014

Kastamonu Entegre © 2018 Всички права запазени.